Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się aktualne stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r. wyniosło – 5.995,09 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 177).

Okres 1.03.2022 r. – 31.05.2022 r.
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 299,75 zł
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 359,71 zł
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia 419,66 zł